Privatlivspolitik

Murer Holme aps behandling af personoplysninger

Som led i kontakt med Murer Holme aps, vil firmaet behandle personoplysninger vedr. vedkommende.

I medfør af databeskyttelsesforordningen skal vi give ovennævnte personer en række oplysninger om vores behandling af deres personoplysninger. Hvordan vi oplyser dig, afhænger af den konkrete sammenhæng. Vi oplyser dig dels i denne generelle oplysningstekst, men i nogen sammenhænge vil du derudover modtage en særskilt meddelelse fra os, f.eks. på e-mail, hvis vi skal behandle oplysninger om dig i andre sammenhænge.

Murer Holme aps er ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er: 

Vores behandling af dine personoplysninger sker primært med det formål at kunne betjene jer til fulde tilfredshed.

Behandlingen af personoplysningerne sker i første led for at kunne sende tilbud og fakturaer til den rigtige debitor, udbetale løn til de ansatte, betale fakturaer til den rigtige kreditor og inddrive ubetalte fordringer m.m.

Murer Holme aps benytter også dine oplysninger til fremsendelse af fakturaer, lønsedler og breve pr. e-mail.  

Behandlingen vil omfatte indsamling, registrering, opbevaring, evt. videregivelse dine personoplysninger.

De oplysninger, som Murer Holme aps behandler om dig, er dels oplysninger, som du selv har givet i forbindelse med ansættelse eller at du har kontaktet vores firma. Det er derudover oplysninger, der modtages eller indhentes hos andre, herunder RKI-registret og offentlige myndigheder.

Murer Holme aps behandler kun oplysninger, som er nødvendige og relevante for, at vi kan varetage vores interesser som murervirksomhed.

Kategorier af oplysninger og behandlingsgrundlag

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Almindelige personoplysninger

De personoplysninger, som Murer Holme aps behandler, er såkaldte almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, stillingsbetegnelse, køn, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, mailkorrespondance, registreret virksomhedsnavn og cvr-nr. Ved ansættelse behandles også oplysninger om løn.

 

Særligt om videregivelse og overførsel

Murer Holme aps vil videregive oplysninger om dig, i det omfang Murer Holme aps er forpligtet til det og i det omfang det er relevant.

 

Dette kan for eksempel være videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder. Derudover kan det være videregivelse af oplysninger i forbindelse med revision, lønudbetalinger eller lignende.

 

Murer Holme aps videregiver oplysninger til databehandlere og andre samarbejdspartnere i det omfang det er relevant.

 

Endelig videregiver Murer Holme aps oplysningerne vedr. ansættelse til Pension Danmark, EG løn og Topdanmark A/S med henblik på pension, lønudbetalinger og  forsikring.

 

Murer Holme aps overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Murer Holme aps har faste retningslinjer for, hvornår bestemte typer af personoplysninger skal slettes. På den måde gemmer vi ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt.

 

Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen. Personoplysninger vil dog blive slettet eller arkiveret, når der ikke længere er et legitimt og driftsrelateret behov for at opbevare dem, eller når der i øvrigt ikke længere er hjemmel til at opbevare oplysningerne.

 

Automatiserede afgørelser

Data om dig vil på intet tidspunkt blive anvendt til at foretage automatiske afgørelser, herunder profilering.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Retten til indsigt.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, jf. nedenfor.

 

Retten til dataportabilitet

Hvis vi bruger dine oplysninger baseret på et samtykke eller en kontrakt, og behandlingen af oplysningerne er automatiseret, har du ret til at modtage kopi af de oplysninger, du har givet til os, i et elektronisk maskinlæsbart format. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Indsigelse vedrørende behandling af oplysninger med hjemmel i interesseafvejningen

Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod Murer Holme apss behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er den såkaldte interesseafvejning efter artikel 6, stk. 1, litra e) eller f).

 

Det vil betyde, at Murer Holme aps som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, medmindre Murer Holme aps påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Indsigelse mod direkte markedsføring

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må Murer Holme aps ikke længere behandle dine personoplysningerne til dette formål og du vil derfor ikke modtage direkte markedsføring fra Murer Holme aps.

 

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Murer Holme aps ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

 

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.